ส.น.น.จ.

เรียนเชิญนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร สมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ฯ

โดย Admin ID เมื่อ Tue, 10 Jul 2018

เรียนเชิญนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร

หลายคนอาจเข้าใจว่าเมื่อเข้ามาเรียนและ/หรือจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์แล้ว จะมีสถานะเป็นนิสิตเก่า และสมาชิกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ฯ โดยอัตโนมัติ ความจริงการที่จะเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯหรือไม่นั้น เดิมต้องยื่นใบสมัคร ชำระค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงรายปีหรือตลอดชีพแล้วแต่กรณีด้วย

แต่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญของสมาคมฯ ได้มีการลงมติให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ให้นิสิตเก่าเพียงแค่ยื่นใบสมัครแสดงความจำนงที่จะเป็นสมาชิกก็สามารถเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ #โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตเก่าเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ง่ายขึ้น ตามวัตถุประสงค์สำคัญของสมาคมฯ ที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างคณะและนิสิตเก่า เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาคมนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาสร้างสังคม ฬ เพื่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ที่เรารัก ผ่านช่องทางในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้

1. รับใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ และสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมฯ

2. Download ใบสมัครที่ ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ กรอกใบสมัครแล้ว ส่งมาที่ lawcu.alumni@gmail.com

3. สมัครสมาชิกสมาคมฯผ่าน Google Doc ได้ที่ https://goo.gl/oSWtL4

รายชื่อสมาชิกใหม่ Update 7 กค 61 7:00 PM (กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อมูล)

สริสา วรประคุณ 2526

พิมาน ภางาม 2535

กิตตินันท์ ศรีมงคล 2556

โรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 2556

โรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 2556

อิทธิพล แสงสว่าง 2529

คันฉัตร พลรัตน์ 2532

ณ ฤกษ์ สวัสดิฤกษ์ 2546

ณ ฤกษ์ สวัสดิฤกษ์ 2546

นรมน พันเจริญ 2529

สิทธิพร ธนะสังข์ 2533

ชวันธร ม่วงมี 2550

วันทนีย์ เลาหเพียงศักดิ์ 2554

นักรบ นาคพรหม 2523

ภัทริน กุศลชู 2551

สุธิดา อมรวิสัยสรเดช 2555

ภาวิน จิรเดชพิทักษ์ 2553

จิตธาดา (เดิมชื่อ ลัดดา) ศิริเฑียรทอง 2521

คมกริช ศิลาทอง 2532

กิตติคุณ ขุนพรหม 2558

ธนพรหม ธนอาภากร 2548

สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์ 2554

ชนกนันท์ นาคบัว 2552

วันชัยสิทธิ์ วงศ์กำแหง 2520

พนิตา เกตุสิริ 2549

ปฏิพัทธ์ โพธิสาร 2556

ภัสริน จันทรัศมี 2532

สุสันต์ ภัทรธรรมมาศ 2536

ศิรประภา โชติกมาศ 2551

สุรีรัตน์ เด่นวัฒนา 2521

ครรชิต วงศ์ไทย 2520

มนุญญา ทองทาบวงศ์ 2550

อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง 2543

ณัฐรัตน์ เครือคล้าย 2552

ชวลิดา ภิรมย์วงศ์ 2543

ชิรินทรา หลานสัน 2557

กรินทร โตรักตระกูล 2557

สุรเชษฐ ตันประภาภรณ์ 2536

ตติภา นิติฐิติกร 2557

ภัทรพงศ์ ปันต๊ะ 2557

ฟาริดา เฮงษฎีกุล 2529

สโรชิณี กลิ่นหอม 2549

นิสากร บุญศิริ 2521

ภัทธิยา ภัทรเวสสกุล 2556

รัตติยา คงสมปี 2552

จักกฤษ กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 2552

ประเวศ สงวนใจ 2527

นิตยา มณีกาญจน์ 2521

สุปริญดาภรณ์ วงศ์ยะรา 2558

กฤตวัฏ บวรนิรมาณ 2555

ภูมิ มูลศิลป์ 2535

ณฐา เกียรติบารมี 2558

นภัส เชยเดช 2553

สุทธินี สิมะกุลธร 2553

ชมพูนุท เจริญชัยยา 2557

วิมล โรจน์กาญจนพร 2554

ศิริพร กาญจนสุทธิแสง 2552

ปุณยวีร์ พรพิพัฒนมงคล 2549

ณัฐดนัย นาจันทร์ 2558

ชนากานต์ หนูพริก 2554

สุมา อมรพิมล 2525

อัจฉรา ศัสตรศาสตร์ 2554

เอกพัฒน์ วิเชียรแพทยาคม 2526

วีระชาติ คงสาหร่าย 2546

ธรรมรัตน์ เกียรติ์ภราดร 2552

วรพชร จันทร์ขันตี 2548

ขุนทอง ชาลปติ 2546

พรชัย หวังประเสริฐกุล 2525

ลีลานาฏ พิมพ์พัฒน์ 2549

วิริยพล(ชื่อเดิม สิรวิชญ์) คณาสิริวัฒน์ 2551

ชฎาพร ตั้งพานิช 2550

วงเดือน สุจันทรา 2550

นันทลักข์ เอี่ยมกระสินธุ์ 2553

พัฒนโชติ อังวราวงศ์ 2554

ณัฐนนท์ ต่างงาม 2554

อาธาน บุษยภาส 2549

วรรณะระตี กำเนิดไพรวัน 2557

ไพลิน พันธุ์แน่น 2557

วรภัทร สำลีรัตน์ 2532

อ่านข่าวทั้งหมดขอเรียนเชิญนิสิตเก่าเข้าร่วมฟังปาฐกถา ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30-14.30 น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นลำดับต่อไป

โดย Admin ID เมื่อ Sat, 16 Jun 2018

คณะนิติศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกหลักสูตรเข้าร่วมฟังปาฐกถาประยูร กาญจณดุล ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ทิศทางการศึกษานิติศาสตร์ในอนาคตภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมีชัย ฤชุพันธ์ ราชบัณฑิตกิติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตประธานรัฐสภามาเป็นปาฐก ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จากนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม "สังสันทนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร ฬ" และขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่านิติสตร์ จุฬาฯ เป็นลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกหลักสูตรเข้าร่วมฟังปาฐกถาประยูร กาญจณดุล ครั้งที่ 10 หัวข้อ
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่านิติสตร์ จุฬาฯ
อ่านข่าวทั้งหมด … »

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

โดย admin เมื่อ Fri, 9 Feb 2018
อ่านข่าวทั้งหมด … »

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72

โดย admin เมื่อ Sat, 3 Feb 2018


อ่านข่าวทั้งหมด … »

มีต่อ … »

เกี่ยวกับสมาคม

นิสิตเก่า

Other Link

Facebook


นิสิตเก่าทั้งหมด:11684
เปลี่ยนชื่อ-สกุล:468
สมาขิก:951
อีเมล์:4453
โทรมือถือ:4201
ภาพถ่าย:268

Friday 20 July 2018