m1_list

นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
idเลขประจำตัวขื่อ-สกุลตำแหน่ง สมาชิก
301001 กรกมล ทองแย้ม    
301002 กรวรรธน์ หิรัฐรุจิพงศ์    
301003 กฤษณ์ มะระพฤกษ์วรรณ    
301004 กษรา ตั้งใจ    
301005 ก้องเกียรติ สิงโตกุล    
301006 กัมพล ติยะรัตน์    
301007 เกรียงไกร ครุธวีร์    
301008 ขุนทอง ชาลปติ    
301009 เขมวดี เดชาฤทธิ์    
301010 จักรธร ก้อนแก้ว    
301011 จันทรา เดชกรกฎ    
301012 จาริณี มิยาชิเกะ    
301013 จารุมาศ สิงห์ชัย   สมาชิก  
301014 จารุวัฒน์ ฤทธิจารย์    
301015 จิตต์ขจี พระโพธิ์   สมาชิก  
301016 จุฑารัตน์ อ้นมี    
301018 ฉัตรวดี ศิริโภค    
301019 ชนะ ศุภพิพัฒน์    
301020 ชัช กิตตินภดล   สมาชิก  
301021 ชัยวัฒน์ อัศววงษ์สันติ   สมาชิก  
301022 ชาญ แสงผล   สมาชิก  
301023 ชูวิทย์ เพชรล้ำ    
301024 โชคชัย อาศิรพรพงศ์    
301025 ฐนภณ ธนวชิรนนท์    
301026 ณฤกษ์ สวัสดิฤกษ์    
301028 ณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา    
301027 ณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ    
301031 ดวงพร โตศุกลวรรณ์    
301029 ดวงหทัย เพ็ญตระกูล   สมาชิก  
301030 เดชา เตโชวิชัยวัฒน์ Project manager   สมาชิก  
301063 เดชาวุฒิ ภู่นิยม    
301032 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา    
301033 ทศพล ปิ่นแก้ว    
301034 ทินภา อภัยวงศ์    
301035 ธงชัย กาญจนพงษ์   สมาชิก  
301017 ธนกฤต พรธนาสวัสดิ์    
301039 ธนการ ดำรงรัตน์    
301036 ธนภัทร อนันต์วัฒนสุข   สมาชิก  
301037 ธนสรณ์ อนนต์ศิริพร   สมาชิก  
301123 ธนะเมศฐ์ ธีรวัตรวรกุล    
301038 ธนะวัธ สุขเนตร    
301040 ธนาคม แมนธนานนท์    
301041 ธเนศ วิริยะจิตต์    
301042 ธรรมจักร จักรกริชกูล    
301043 ธัญญา ชวาลวัย    
301044 ธีรวัจน์ สกุลสีมา    
301045 ธีระ อัมพรพฤติ   สมาชิก  
301046 นภสินธิ์ หฤทัยวิญญู    
301047 นันทนา ตรีวิจิตรศิลป์    
301048 นิภา ชัยถาวรกิจ   สมาชิก  
301049 นิภาพร อาจองค์   สมาชิก  
301050 บรรจง กาญนานิล    
301051 บรรยง เจนพิทักษ์สมบัติ    
301052 บัณฑิตย์ ธารากุลประทีป    
301053 บุณร่วม ดำพะธิก   สมาชิก  
301054 ประจักษ์ โภชนสมบูรณ์   สมาชิก  
301058 ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์    
301059 ประวิทย์ วิภูศิริคุปต์    
301055 ปรินุช ปทุมารักษ์    
301060 ปรีชญา เปลี่ยนขำ    
301056 ปัทมเชษฐ์ เจริญช่าง    
301057 ปาลาวี บุนนาค    
301061 พงศกร เส็งประเสริฐ    
301062 พงศ์พญาเดโช อู้สกุลวัฒนา    
301064 พรศักดิ์ ยิ่งวิวัฒน์    
301065 พาสนา ด่านอุตรา    
301066 พาสินี สังข์สุวรรณ    
301067 พิชาญ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม    
301068 ไพฤทธิ์ สุขเกิด    
301069 ภมร สุขสงค์    
301070 ภัคพงศ์ สายอุบล    
301071 ภาคภูมิ ทวิวิทยรัศมิ์ ผู้อำนวยการ   สมาชิก  
301072 ภาวนา เกษตรเสริมวิริยะ   สมาชิก  
301073 ภูวิณ หน่อชูเวช   สมาชิก  
301074 มนัส พระมาลัย    
301075 มนัสวีร์ จรรยงค์    
301076 มนูญ ธำรงวราภรณ์    
301077 มาดี ปัญญังกูร    
301078 มานะชัย อ้นภู    
301079 เมธาวี พึ่งพระเกียรติ    
301080 โยธิน มีจันทร์   สมาชิก  
301082 รสลิน นัมคนิสรณ์   สมาชิก  
301083 รัฐพงษ์ พวงทับทิม Department Manager-Sales and Marketing    
301084 รัฐสุดา วรศรี    
301085 ลดาวัลย์ ใยมณี   สมาชิก  
301081 ลภัสรดา ชูจินดา    
301086 ลัดดา กิตติพิบูลย์    
301087 วรันธร นารีนุช    
301088 วสันต์ ระยับศรี    
301089 วัฒนารี บุญเพ็ง    
301090 วาที อัศวุตมางกุล   สมาชิก  
301091 วิชาติ คงน้อย   สมาชิก  
301092 วิเชียรโชค เพ็ชรภักดี    
301093 วิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์    
301099 วิรุทัย จิตต์วิมลกุล    
301094 วิลเลี่ยม ธารรัตน์ นพคุณ    
301095 วิศวกร ปันยารชุน    
301096 วิศิษฐ เบ็ญจสิริสรรค์    
301097 วีระ ไกรกาบแก้ว    
301098 วีระชาติ คงสาหร่าย    
301100 ศรัญญา พันธุ์แก้ว    
301101 ศรัณย์ เบญจานุวัตร    
301102 ศิริเพ็ญ จันทร์ศิริ   สมาชิก  
301103 ศุภลักษณ์ คำพานุตย์    
301104 สมใจ ทวีวัฒนาสาร    
301105 สมทัต เอี่ยมวิถีวนิช    
301106 สมศรี จ่ายประหยัด    
301107 สมศักดิ์ ประสิทธิ์มณฑล    
301108 สรารัตน์ สาหร่ายทอง   สมาชิก  
301109 สรินวรณ ศิษย์ธานนท์    
301110 สำอางแข มูลเมฆ    
301111 สิริลักษณ์ สิริผดุง    
301112 สืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม   สมาชิก  
301113 สุกัญญา ทองเลิศ    
301114 สุปราณี กิตติกรณ์    
301115 สุภัท กุขุน   สมาชิก  
301116 สุภาภรณ์ จรูญยิ่งยง   สมาชิก  
301117 สุภิดา สุมิตไพบูลย์    
301118 สุรศักดิ์ บุณยะชัย   สมาชิก  
301119 สุรสิทธิ์ อุปพันธ์เสฎฐี    
301120 หัตสกมล ทองมน   สมาชิก  
301121 อทพินทร์ภัค สันติชนาปัต    
301122 อนุ แย้มแสง    
301124 อภิชัย สายสดุดี   สมาชิก  
301125 อรทัย ชัยมงคลตระกูล    
301126 อรุณี เจริญวรวงศ์    
301127 อัครพร เจริญพงศ์    
301128 อัคราภรณ์ แสงเจริญ    
301129 อัญชลิภรณ์ สว่างภูมิ    
301130 อาภากานต์ อิสริยพัฒน์    
301131 อารยา สารากรมริรักษ์   สมาชิก  
301132 อำนาจ อันชนะกรกิจ    
301133 อุทัยวรรณ อึ้งวิสุทธิ์    
301134 เอกศักดิ์ สาโท    
301135 เอมอร เจริญผล    
301136 โอภาสวงศ์ มูลเมฆ